Reguły konkursów z nagrodami

Temat na forum 'Regulaminy' rozpoczęty przez użytkownika WojchillA, 10 czerwca 2014.

Drogi Forumowiczu,

jeśli chcesz brać aktywny udział w rozmowach lub otworzyć własny wątek na tym forum, to musisz przejść na nie z Twojego konta w grze. Jeśli go jeszcze nie masz, to musisz najpierw je założyć. Bardzo cieszymy na Twoje następne odwiedziny na naszym forum. „Przejdź do gry“
Status tematu:
Brak możliwości dodawania odpowiedzi.
 1. WojchillA

  WojchillA Guest

  Bigpoint oferuje konkursy z nagrodami na swoim portalu, na swoich stronach z grami oraz forami internetowymi, a także na swoich stronach na Facebooku, Twitterze, Google+ i YouTube. Udział w konkursach oraz ich realizacja podlegają przedstawionym poniżej ustaleniom. Zmiany w stosunku do tych ustaleń są zamieszczane każdorazowo w obwieszczeniu o danym konkursie.

  § 1 Konkurs z nagrodami

  (1) Konkurs z nagrodami może zostać przeprowadzony w kooperacji z rozmaitymi partnerami.

  (2) Uczestnik bierze udział w konkursie z nagrodami poprzez prawidłowe i terminowe zgłoszenie uczestnictwa i przestrzeganie wszelkich reguł konkursu z nagrodami. Specyficzne reguły w odniesieniu do procesu zgłaszania uczestnictwa i przebiegu konkursu z nagrodami zostaną opublikowane wraz z obwieszczeniem o danym konkursie. Uczestnictwo jest bezpłatne i niezależne od nabycia produktu Bigpoint lub połączonych z nią przedsiębiorstw. Uczestnictwo jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu warunków uczestnictwa.

  § 2 Uczestnicy

  (1) Do udziału w konkursie uprawnione są pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby. Osoby małoletnie, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub nieposiadające takiej zdolności, muszą przed udziałem uzyskać zgodę swojego prawnego przedstawiciela. W celu sprawdzenia spełnienia tych warunków Bigpoint zastrzega sobie prawo do zażądania od zwycięzców przedłożenia kopii dowodu osobistego.

  (2) Nieodzownym warunkiem uczestnictwa w konkursie z nagrodami jest, aby wszelkie dane osobowe zostały podane zgodnie z prawdą

  (3) Osoby przebywające w niektórych stanach USA tzn. Arkansas, Arizona, Connecticut, Floryda, Delaware, Indiana, Iowa, Illinois, Luizjana, Maryland, Montana, Nebraska, Dakota Południowa, Karolina Południowa, Tennessee lub Vermont, nie mają prawa do udziału i są tym samym wyłączone z uczestnictwa w konkursie z nagrodami. W Włoszech i w Brazylii nagroda w formie wartości materialnej jest ograniczona do 150€.

  § 3 Wyłączenie z udziału w konkursie

  (1) Z uczestnictwa wyłączeni są pracownicy firmy Bigpoint, połączonych przedsiębiorstw grupy Bigpoint i współpracujących firm partnerskich oraz członkowie ich rodzin.
  (2) W przypadku naruszenia niniejszych zasad udziału, Bigpoint zastrzega sobie prawo natychmiastowego i działającego wstecz wykluczenia osób, które naruszyły zasady, z trwającego konkursu. W tego rodzaju przypadkach możliwe jest również w późniejszym czasie odebranie i zażądanie zwrotu zdobytych nagród.

  (3) Wykluczone z udziału są także osoby, które korzystają z niedozwolonych narzędzi pomocniczych lub też zapewniły sobie w inny sposób korzyści w drodze manipulacji. W tego rodzaju przypadkach możliwe jest ewentualnie również w późniejszym czasie odebranie i zażądanie zwrotu zdobytych nagród.

  (4) Wykluczone z udziału są osoby, które podały nieprawdziwe informacje na temat swojej osoby (§ 2 (2)).

  § 4 Wykonanie i realizacja

  (1) Za przeprowadzenie konkursu i wybór nagród odpowiedzialna jest firma Bigpoint bądź też jej określeni partnerzy.
  (2) Warunki dostawy nagród zostają ustalone przez firmę Bigpoint lub jej partnerów. W przypadku dostawy za granicę uczestnik ponosi koszty cła oraz zwiększonego nakładu środków w odniesieniu do dostawy. W przypadku, jeżeli przekazanie wygranej nie jest możliwe z przyczyn zależnych od zwycięzcy, ponosi on koszty ponownej dostawy. W przypadku, jeżeli przekazanie wygranej nie jest możliwe bądź też jest możliwe jedynie w warunkach niemożliwych do zaakceptowania, zwycięzcy otrzymują nagrodę zastępczą o tej samej wartości.

  (3) Zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Bigpoint e-mailem w ciągu dwóch tygodni. Firma Bigpoint jest upoważniona do przekazania danych zwycięzcy do partnera, o ile partner ten jest odpowiedzialny za realizację dostawy.

  W przypadku, jeżeli zwycięzca nie zgłosi się w ciągu dziesięciu dni roboczych od momentu wysłania zawiadomienia, jego roszczenia w stosunku do wygranej ulegają przepadkowi i wyłoniony zostaje nowy zwycięzca.
  Roszczenia w stosunku do wygranej ulegają przepadkowi również w przypadku, jeżeli z przyczyn zależnych od osoby zwycięzcy wygrana nie może zostać przekazana w ciągu czterech miesięcy od chwili pierwszego powiadomienia o niej.

  (4) Każdy uczestnik konkursu może otrzymać tylko jedną wygraną. W przypadku, gdy prawidłowe rozwiązanie zostało znalezione przez więcej niż jednego uczestnika, zwycięzca wyłaniany jest losowo.

  (5) Wypłata nagród w formie gotówki nie jest możliwa. Prawa do otrzymania nagrody nie można przenieść na osoby trzecie.

  (6) Zażalenia muszą być składane z określeniem konkursu w terminie 14 dni od ujawnienia powodu i w formie pisemnej do firmy Bigpoint. Przekazane po terminie lub przez telefon zażalenia nie będą uwzględniane.

  (7) Przedmiot, zaprezentowany w ramach konkursu jako nagroda, niekoniecznie musi być identyczny z wygranym przedmiotem. Możliwe jest zaistnienie różnic co do modelu, barwy itp. Sponsor nagrody może wybrać przedmiot o pośrednim rodzaju i jakości, stanowiący równowartość przedmiotu zaprezentowanego jako nagroda.

  (8) W przypadku, gdy zwycięzcą jest małoletni uczestnik, do odbioru nagrody upoważniony jest wyłącznie jego prawny przedstawiciel.

  (9) Zwycięzca ponosi wszelkie związane z nagrodami koszty operacyjne, dodatkowe i następcze.

  § 5 Przedwczesne zakończenie konkursu

  Bigpoint zastrzega sobie prawo do przerwania lub zakończenia konkursu w dowolnej chwili i bez uprzedzenia. Bigpoint skorzysta z tej możliwości szczególnie w sytuacji, gdy z przyczyn technicznych (np. wirusy w systemie komputerowym, manipulacja lub błędy sprzętu i/lub oprogramowania) lub prawnych prawidłowe przeprowadzenie konkursu nie może zostać zagwarantowane. Jeżeli tego rodzaju zakończenie nastąpiło ze względu na zachowanie jednego z uczestników, Bigpoint może zażądać od tej osoby zwrotu powstałej szkody.

  § 6 Ochrona danych

  (1) W celu wzięcia udziału w konkursie konieczne jest zarejestrowanie się. Nie przysługuje żadne oficjalne prawo do żądania rejestracji. Poprzez rejestrację uczestnik wyraża swoją jednoznaczną zgodę na gromadzenie swoich, niezbędnych do tego celu danych przez Bigpoint na okres konkursu. Każdy uczestnik ma możliwość złożenia w każdej chwili odwołania z prośbą o cofnięcie zgody na gromadzenie danych i tym samym zrezygnowania z udziału.

  (2) W stosunku do zapisanych danych uczestników Bigpoint zobowiązuje się przestrzegać zasad ochrony danych osobowych. W szczególności dotyczy to poufności w traktowaniu danych.

  § 7 Odpowiedzialność

  (1) Przekazanie nagrody zwalnia Bigpoint z wszelkich zobowiązań. Bigpoint nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne i/lub fizyczne.

  (2) O ile nagrody zostały przyznane przez partnerów firmy Bigpoint, odnoszące się do nich roszczenia winny być kierowane bezpośrednio do partnerów, którzy wydają te nagrody.

  (3) Bigpoint nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek błędów, opóźnień lub przerw w transmisji, awarii urządzeń technicznych i serwisu, nieprawidłowych treści, utraty lub skasowania danych, wirusów lub mogące wyniknąć w inny sposób podczas uczestnictwa w konkursach z nagrodami, chyba że szkody te zostały spowodowane przez firmę Bigpoint (jej organy, pracowników lub pomocników) umyślnie lub poprzez rażącą niedbałość. Bigpoint ponosi jednak w pełnym zakresie odpowiedzialność za gwarancje, szkody wynikające z naruszenia tego rodzaju obowiązków umownych, których spełnienie stanowi warunek umożliwiający prawidłową realizację stosunku umowy oraz za szkody skutkujące utratą życia, uszkodzeniem ciała lub utratą zdrowia.

  (4) Odpowiedzialność nie jest dana za osoby, które podlegają wykluczeniu z udziału na mocy § 3.

  § 8 Pozostałe regulacje

  (1) Dochodzenie roszczeń drogą prawną jest wykluczone.

  (2) Zawarte w niniejszych warunkach uczestnictwa określenie „Bigpoint“ oznacza dla użytkowników Bigpoint Inc. firmę Bigpoint Inc. z siedzibą w San Francisco, USA lub też Bigpoint GmbH z siedzibą w Hamburgu, Niemcy

  (3) Niniejsze warunki uczestnictwa oraz całość stosunków prawnych pomiędzy uczestnikami i firmą Bigpoint podlegają dla użytkowników firmy Bigpoint GmbH wyłącznie prawu niemieckiemu, zaś dla użytkowników firmy Bigpoint Inc. wyłącznie prawu stanu federalnego Kalifornia.

  (4) Jeśli poszczególne postanowienia warunków uczestnictwa tracą lub miałyby stracić swoją ważność, ważność pozostałych warunków pozostaje nienaruszona.

  (5) Uzupełnienia i dodatkowe zastrzeżenia umowne wymagają dla zachowania ważności formy pisemnej.

  (6) Niniejsze warunki uczestnictwa mogą zostać w każdej chwili zmienione przez Bigpoint bez odrębnego powiadomienia.
   
  Ostatnio edytowane przez moderatora: 11 czerwca 2014
Status tematu:
Brak możliwości dodawania odpowiedzi.